Koło PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim
                                                      Oddział PTTK w Zamościu

 

Zapraszamy na spotkania z uwzględnieniem wymagań sanitarnych.

Spotkania odbywają się we środy o godzinie 11 w Domu Nauczyciela.

 

 

 

 

 

31 marca 2021r.  Spotkanie i pogadanka środowa.

W przedświątecznej atmosferze Wielkiej Środy składano sobie życzenia „zdrowych i bezpiecznych” Świąt Wielkanocy. Wspominano obyczaje ludowe związane z tymi świętami. Kol. Sekretarz posłużył się też zapisami cytowanej już książki Anny Zadrożyńskiej , Świętowania Polskie – przewodnik po tradycji, Warszawa 2002 r., oraz książki „Na Spiszu” Michała Balary, Warszawa 1986 r.
Kol. Sekretarz omówił całość działań i zakończenie obchodów „Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim – 2021 r.” Było to kolejne (po 2019 r. i 2020 r.) działanie naszego KT we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Janowie Lubelskim. W celu podsumowania całości, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 26.03.2021 r. zorganizowano ograniczone spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej. Z naszego KT uczestniczyli: kol. Prezes i Kol. Sekretarz. Dla realizacji celu strategicznego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Janowskiego jakim jest „zrównoważony rozwój Powiatu Janowskiego przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego” – organizatorzy obiecali sobie dalszą współpracę w zakresie poprawy czystości wód naszej ozdoby – rzeki Białki.
W dyskusji na dzisiejszym spotkaniu kol. Ryszard opowiedział o dyrektywie UE (informacja medialna) w sprawie zakazu budowy i posiadania zbiorników bezodpływowych na ścieki (szamb). Ponadto wymieniono informacje, że teraz takie zbiorniki powinny mieć atest i podlegają ewidencji a firmy zajmujące się wywozem składają kwartalne sprawozdania. Na terenie cennych przyrodniczo obszarach (wzdłuż cieków wodnych, jezior i w pobliżu ujęć wodnych) jest zakaz budowy takich zbiorników i oczyszczalni przydomowych. Warto dodać, że według „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 20 z perspektywą do 2024 r.” takich zbiorników w Powiecie Janowskim jest (2015 r.) 5 399 szt. a oczyszczalni przydomowych 958 szt.
Kol. Elżbieta (sympatyk KT), Redaktor Wieści Gminnych – Modliborzyce, opowiedziała o nowym wydaniu tej ciekawej gazety, często nawiązującej do historii Ziemi Janowskiej i lokalnej tradycji.
Rozmawiano o wiosennym wyruszeniu na małe wyjazdy rowerowe. Wobec obostrzeń stanu korona wirusa nie planuje się teraz grupowych rajdów, ale mogą być wyjazdy indywidualne. Zachęcano do poznawania najbliższej okolicy, zabytków i pomników przyrody. Zalecano jazdę po odcinkach nieznanego dla wielu Wieńca Janowskiego - trasy naszego KT wokół Janowa Lubelskiego. Opis znajduje się na stronie internetowej KT.

scan. Antoni Sydor:
1/ okładka książki „Na Spiszu” Michała Balary, Warszawa 1986 r.
2/ strona tytułowa Mapy Edukacyjnej „Rejs po Polsce” PGW Wody Polskie, Warszawa 2020 r.
3/ nalepki promocyjne PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
                                 
Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ
Antoni Sydor

 

 

10 marca 2021r.  Spotkanie i pogadanka środowa.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze minionego 2 dni temu Dnia Kobiet i obchodzonego właśnie Dnia Mężczyzny. Była więc znakomita kompilacja bukietu róż, smacznych ciasteczek i cukierków, aromatycznej kawy i herbaty – wszystko wzmocnione wzajemnymi uśmiechami i uprzejmościami.
W gronie narciarzy rozmawiano o marcowych urokach zimy na przedwiośniu oraz wczorajszych jazdach na nielicznych już połaciach śniegu - przy Wiacie Nadleśnictwa Janów Lubelski i w Majdanie Modliborskim.
Wobec kończącego się sezonu narciarskiego starano się zorganizować wyjazd na lodowisko sztuczne i do Muzeum (Zamość lub Biłgoraj). Teraz w Muzeum Zamojskim jest wystawa 200 – lecia sprzedaży miasta przez Ordynację do Rządu Królestwa Polskiego z przeznaczeniem na Twierdzę a w Muzeum Biłgorajskim wystawa Historia Powiatu Biłgorajskiego. Starania będą kontynuowane.
Sekretarz KT, kol. Antoni Sydor w wygłosił krótką pogadankę „160. Rocznica Powstania Styczniowego. Wspomnienie patriotycznych wystąpień w 1861 r. w Janowie Ordynackim i refleksja - luty 2021 r.” opartą o własne opracowanie opublikowane na stronie internetowej UM w Janowie Lubelskim. 160. lat temu kulminacją wystąpień było zainscenizowane nabożeństwo żałobne w dniu 13 marca 1861 r. - odprawione za poległych w demonstracji w Warszawie w dniu 27 lutego 1861 r. Prelegent przedstawił też własne opracowania opublikowane w150. Rocznicę Powstania Styczniowego. Wspomniał o ówczesnym Komitecie Organizacyjnym, wystawach i prelekcjach Muzealnych, wydawnictwach, poszukiwaniach lokalnych bohaterów, odnowionych miejscach pamięci, rajdach do miejsc walki. Wtedy współorganizatorem rajdu do Batorza było nasze KT. W końcowej dyskusji zastanawiano się jakie działania i wydarzenia będą teraz, w 160. Rocznicę Powstania?
Foto: Anna Żuraw – Łopata
Scan. Antoni Sydor, okładka książki Haliny Matławskiej „Lasy – nasze fortece”, Zwierzyniec 1993 r. Ta książka o Powstaniu Styczniowym na południowej Lubelszczyźnie zawiera opis patriotycznych wystąpień w 1861 r. w Janowie Ordynackim, w tym nabożeństwa żałobnego w kościele Dominikańskim.

Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ
Antoni Sydor             

 

 

 

24 Luty 2021r.  Spotkanie i pogadanka w Bibliotece.

Tym razem na wstępie omówiono wszystkie bieżące tematy, w tym: jazdę na nartach biegowych po wiosennym firnie i w temperaturach ok. 15 – 20 oC (z KAR Rekreo – Styl JL), potrzebę starań o dotację na koszty wyjazdów turystycznych (koszt paliwa), zbierania grupy chętnych na wycieczki rowerowe.
Sekretarz KT, kol. Antoni Sydor w pogadance podsumował kilkukrotne rozmowy o ubiorach Ziemi Janowskiej. Otóż najczęściej kultywuje się tradycję stroju ludowego, pomijając ubiory robocze, codzienne i okazjonalne (np.: zaślubiny, pogrzeb). Mało mówi się o ubiorach innych stanów dawnej Polski: szlachty – ziemian, mieszczan - rzemieślników, duchownych. Pomija się ubiory innych nacji licznie zamieszkujących rozległe tereny Rzeczpospolitej.
W czasie pogadanki prelegent korzystał z opracowań i relacji:
1/ Anna Zadrożyńska, Świętowania Polskie – przewodnik po tradycji, Warszawa 2002 r.
2/ Moda naszych przodków z Zamojszczyzny. Strój ludowy regionu zamojskiego. Opracowanie (Internet) Muzeum Zamojskie w Zamościu, 2021 r.
3/ Zenon Baranowski, Materiały dotyczące stroju Kraśnicko – Janowskiego, cz. 1 Janowskie Korzenie Nr 1-2003 r. oraz cz. 2 Janowskie Korzenie Nr 4-2005 r.
4/ Audycje Radio Lublin – Etnosfera – luty 2021 r., relacje z: Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, Muzeum Regionalnego w Biłgoraju, UMCS w Lublinie.
Słuchając opowieści uczestnicy wykonali ćwiczenie: na kartkach zapisali znane i zapamiętane nazwy elementów dawnych ubiorów: nakrycia głowy, ubiór górny (np.: sukmana), ubiór dolny (np.: spodnie), obuwie.
Nad ubiorem Ziemi Janowskiej warto pracować, by uchronić od zapomnienia te istotne elementy kultury i tożsamości narodowej. Czy znajdą się chętni?
W gronie zainteresowanych omówiono jeszcze sprawy organizacyjne planowanego spotkania z okazji Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim – 2021 r.

Zał.: scan ryc. z: Muzeum Zamojskie w Zamościu, Strój Biłgorajski (Biłgorajsko – Tarnogrodzki) – kobiecy i męski; scan okładki książki.

Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ
Antoni Sydor

 

17 Luty 2021r.  Spotkanie i pogadanka w Bibliotece.

Głównym tematem spotkania w Bibliotece była pogadanka z okazji 190. rocznicy Powstania Listopadowego 1830 – 1831 r. - jaką wygłosił Sekretarz KT, kol. Antoni Sydor. Swe opowieści kol. Sekretarz oparł na własnych opracowaniach: „190. rocznica Powstania Listopadowego 1830 – 1831 r. Wspomnienie o Powstaniu w Królestwie Polskim, w Województwie Lubelskim, w Twierdzy Zamość i w Obwodzie Zamojskim – 2021 r.” oraz „190. rocznica Powstania Listopadowego 1830 -1831 r. Wspomnienie o majorze Dominiku Bulewskim - Kawalerze Orderu Virtuti Militari - 2021 r.”.
Warto podkreślić, że nasz Janów, ówcześnie nazywany Ordynackim – był wtedy siedzibą władz Obwodu Zamojskiego. Natomiast mjr. Bulewski dowodząc oddziałem 400 żołnierzy z Twierdzy Zamojskiej, w dniu 26 lutego 1831 r. wyzwolił nasz Janów w tej wojnie Polsko – Rosyjskiej.
Odpowiedni nastrój uczestników budowały pieśni z okresu Powstania: Warszawianka 1830 r. i Mazur wojenny 1830 – 1831 r.
Szkoda, że z uwagi na remont w Domu Nauczyciela niemożliwe było skorzystanie z ekranu do prezentacji mapy Królestwa Polskiego otrzymanej od dr Jacka Feduszki z Muzeum Zamojskiego oraz zeskanowanych rycin z książki „Dzieje Powstania Listopadowego 1830 – 1831”, Augusta Sokołowskiego, Kraków – 1907 r., nakł. Franciszka Bondego, Wiedeń.
Rozmawiano o:
1/ upamiętnieniu Powstania Listopadowego w Janowie Lubelskim,
2/ jazdach na nartach biegowych – są to działania KAR „Rekreo – Styl” JL, ale przy dobrych warunkach śniegowych potrzebne są trasy turystki narciarskiej i sprzęt,
3/ przygotowaniach do 3 – go działania z okazji Światowego Dnia Wody – już w marcu 2021 r.
Zebranie odbyło się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego stanu korona wirusa.
Zał.: scan ryc. „ułan” z w/w książki „Dzieje Powstania Listopadowego 1830 – 1831”.

Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ
Antoni Sydor

 

27 stycznia 2021r.  Spotkanie w Bibliotece.

W środowe (27.01.2021 r.) śnieżne przedpołudnie w Bibliotece Pedagogicznej w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie członków naszego KT PTTK ZJ.
Z uwagi na obfite (ok. 40 cm) opady śniegu i mróz (ok.- 5 o C) na początku dominowała tematyka jazdy na nartach biegowych i kuligu konnego.
Następnie Kol. Prezes omówił tematykę składek członkowskich.
Rozmawiano o Planie Działania na 2021 r. i propozycji wyjazdów.
W ramach szkolenia wewnętrznego przeprowadzono zgadywankę o zabytkach Zamościa – wg materiału ze strony internetowej Muzeum Zamojskiego (foto - załącznik). Tu lektorem był Kol. Sekretarz a sędzią Kol. Prezes. Odpowiadali zebrani Członkowie naszego Koła. Wszystkie odpowiedzi były trafne. Wszyscy byli zadowoleni ze zdobytej / poszerzonej wiedzy o Stolicy Ordynacji Zamojskiej – do której należał też nasz Janów Lubelski (dawniej Ordynacki).
Zebranie odbyło się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego stanu korona wirusa.
Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ  Antoni Sydor

 

 

14 stycznia 2021r.  Spotkanie, spotkanie i po spotkaniu

Na wczorajszym spotkaniu w wąskim granie omawialiśmy sprawy związane z działalnością, opisałem nowy system organizowanych wycieczek oraz miało premierę

 wydawnictwo wewnętrzne. Wstępnie planowane na kwartalnik.

 

12 stycznia 2021r.  Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie , jutro, w środę o godzinie 11 w Bibliotece Pedagogicznej (lub gdzy będzie więcej osób ) w naszej siedzibie (po sąsiedzku biblioteki)