Koło PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim
                                                      Oddział PTTK w Zamościu

 

Zapraszamy na spotkania w Domu Nauczyciela

we środy o 11 godzinie.

 

02 kwiecień 2024r.  Rowerem do Cmentarza I Wojny Światowej w Białej II - marzec 2024 r.

Rosną bujne tarniny i głogi
Jeżyn całun ściele się sprężysty
Leży tutaj wrogie sobie wojsko
Pobratane rozejmem wieczystym

Pierwsza zwrotka wiersza "Wojenne cmentarze w Fajsławicach",
Autor: Zofia Iskra, publikacja w: "Pamięć dla pokoju - Cmentarze
I Wojny Światowej w Gminie Fajsławice, województwo Lubelskie",
Adam Polski, Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic - 1996 r.


Słonecznym, ciepłym (+15 o C) i wietrznym popołudniem, w przedświąteczny piątek 29.03.2024 r. pojechano rowerem do Cmentarza Wojennego I Wojny Światowej, zwanego też "Austriackim".
Cmentarz położony jest w Białej II, w części dawnego Cmentarza Parafialnego i posiada status zabytku prawem chronionego (Nr 465/92). Spoczywa tu ok.1000 poległych w Bitwie Godziszowskiej, będącej częścią I Bitwy Kraśnickiej (23 - 25 sierpnia 1914 r.) pomiędzy wojskami Austro - Węgier i Rosji.
Warto dodać, że historię działań I Wojny Światowej na naszym terenie opisano w 1918 r., przy okazji obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości. Wtedy Koło Terenowe PTTK "Ziemia Janowska" zorganizowało rajdy rowerowe do miejsca bitwy pod Godziszowem i na tutejszy Cmentarz. Kolejny rajd na Cmentarz zorganizowano w 2021 r. Opisy + foto znajdują się na stronach Urzędu Miejskiego i KT PTTK ZJ.
Celem była popularyzacja miejsc pamięci na Kamiennej Górze przed Godziszowem i w Białej II a także zwrócenie uwagi na potrzebę uporządkowania terenu, budowy typowego cmentarza wojennego i oddania czci bohaterom.
Kiedyś w cichej i odludnej okolicy były tylko stacje kontrolne ujęcia wody. Niedawno
wybudowano hurtownię budowlaną, są informacje o planowanym przebiegu drogi DK 74 i torów kolejowych Szastarka - Biłgoraj. Przy wejściu na obwałowany teren, na słupku znajduje się maleńka tabliczka "Obiekt zabytkowy"; na drugim słupku nie ma już tablicy informacyjnej. Jak dotychczas władze dokonują okresowego koszenia trawy i samosiejek drzew, których odrosty skutecznie uniemożliwiają swobodne dojście do pamiątkowego krzyża. Ostatnio na krzyżu zainstalowano mało czytelną (i trudny dostęp) tablicę z wykazem nazwisk.
Warto podkreślić, że obowiązkowym walorem każdego wyjazdu rowerowego jest ważny dla zdrowia trening motoryczny i możliwość kontaktu z przyrodą.
Na opisanym wyjeździe był trud podjazdu polną, miejscami piaszczystą drogą ale pogoda była znakomita. Ciepły wiatr zachęcił drzewa do rozwoju pąków a miejscowe skowronki do treli oznajmiających radość z założenia rodziny w dobrym środowisku.
Odpoczynek na Cmentarzu umożliwił kontemplację okolicy z widokiem rozległych pól, wąwozu Wąsowiec, Kamiennej Góry i wystających zza horyzontu budowanych wiatraków energetycznych przed Dzwolą. W szumie wiatru odnowił wspomnienie mieszkającej w pobliżu Kol. Janiny, cytującej opowieści swojego Taty: "wtedy Austriacy nacierali od Janowa a Rosjanie od Mozyrowa (wąwóz na aktualnych mapach nazwany Wąsowiec). Poległych Austriaków grzebano na dawnym Cmentarzu Parafialnym w zbiorowych, wielopoziomowych mogiłach i w 2 kopcach a Rosjan tam gdzie zginęli - w polu".
Warto o tym wiedzieć i pamiętać w przypadającą w br. 110 - rocznicę rozpoczęcia I Wojny Światowej i pamiętnej Bitwy Godziszowskiej.
Antoni Sydor - Koło Terenowe PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny
foto: Antoni Sydor

 

29 marzec 2024r.  Konsultacje UMWL w JOK "Program Rozwoju Roztocza - województwo Lubelskie". Pogadanka w KT PTTK "Ziemia Janowska - marzec 2024 r.

W chmurną ale z licznymi przebłyskami słońca środę 27.03.2024 r. w naszym lokalu w Domu Nauczyciela odbyła się pogadanka - relacja ze spotkania: "Program Rozwoju Roztocza - województwo Lubelskie". Warto dodać, że w podziale krain geograficznych Roztocze rozciąga się od Kraśnika do Lwowa. Janów Lubelski leży na pograniczu Roztocza Zachodniego i Kotliny Sandomierskiej; w kierunku wschodnim to Roztocze Środkowe a już na terytorium Ukrainy - Roztocze Wschodnie.
Otóż w dniu 15.03.2024 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne tego Programu przeprowadzone przez: reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju. W spotkaniu wzięli udział z terenu Powiatu Janowskiego: Starosta Janowski Artur Pizoń, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś oraz przedstawiciele Gmin, organizacji pozarządowych, instytucji i firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego oraz gospodarki a z naszego KT: kol. Jarosław i kol. Antoni.
W przedstawionych referatach prowadzący poinformowali, że już były konsultacje w Kraśniku, Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i w Zamościu. Wskazali, że w obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego Roztocze jest obszarem specjalnego zainteresowania, co skutkuje opracowaniem odrębnego Programu.
W dyskusji uczestnicy zgłosili szereg propozycji rozwoju gospodarki, komunikacji, turystyki, rekreacji, sportu, ochrony dziedzictwa kultury, zdrowia i środowiska.
Rozmawiano o produktach lokalnych, np. winiarstwie, produkcji wody mineralnej, smakołykach kuchni i stołu.
Wykazano zalety klimatyczne tej krainy, gdzie duże nasłonecznienie zachęca do turystyki wodnej (żeglarstwo na małych zbiornikach i spływy kajakowe), zimowej (narciarstwo biegowe i łyżwy), kwalifikowanej, historycznej i zdrowotnej. Wspomniano o turystyce pielgrzymkowej opartej o sieć kościołów, sanktuariów i dawnych klasztorów i unikatowe w skali kraju "święte źródełka".
W planie rozwoju konieczna jest poprawa gospodarki wodno - ściekowej (bo są Gminy z całkowitym brakiem sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków), odnowa obiektów Ordynacji Zamoyskiej, uzupełnienia infrastruktury turystycznej - np. o bazę noclegową i wyżywienia klasy turystycznej oraz Punkty IT.
Zainteresowanie Gości z Lublina wzbudził zaprezentowany przez kol. Antoniego znakomity przewodnik "Roztocze" oraz Lubelskie mapy turystyki wodnej i zimowej.
Teraz, na spotkaniu KT PTTK ZJ uczestnicy pogadanki z zaciekawieniem wysłuchali informacji, zapoznali się z dokumentacją a później rozmawiali o szansach rozwoju Roztocza i naszego Janowa.

Prowadzący pogadankę -
Antoni Sydor, Sekretarz KT PTTK ZJ, Przewodnik Turystyczny

 

20 marzec 2024r.  Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim - 2024 r. Spotkanie podsumowujące w Domu Nauczyciela.

Światowy Dzień Wody jest wydarzeniem
ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
rezolucją z dnia 22.12.1992 r.,
przyjętą na konferencji Szczyt Ziemi
w Rio de Janeiro w Brazylii
a obchodzonym corocznie w dniu 22 marca.

 
W chmurną środę 20.03.2024 r., w Małej Sali Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim. Uczestniczyli przedstawiciele: PGW Wody Polskie, KT PTTK "Ziemia Janowska", KAR "Rekreo - Styl", Nadleśnictwa, RDOŚ, Urzędu Miejskiego, Biblioteki Pedagogicznej oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego.
Wprowadzeniem w tematykę była multimedialna prezentacja: "Środowisko wodne" - przedstawiona przez organizatora spotkania, Koło Terenowe PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim. Wszystkich zainteresowały plansze z informacjami o obiegu wody w przyrodzie, jej zasobach i zużyciu na świecie, w Europie, w Polsce i na terenie Ziemi Janowskiej ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza Zachodniego. Zakres prezentacji obejmował też problemy z wodą: brak retencji, nadmierne zużycie, ograniczony dostęp do czystej wody, mało znany odzysk wody ze ścieków. Były też opisy szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich przy ciekawych przyrodniczo oraz krajobrazowo strumykach i źródełkach.
Następnie przedstawiono informacje o wykonanych działaniach:
1/ dbanie o swobodny przepływ wody i zachowanie środowiska przez Nadzór Wodny, 2/ pogadanki KT PTTK o mikro i nanoplastiku oraz o ograniczeniach jednorazowych naczyń i opakowań plastikowych,
3/ organizacji ŚDW przez KT PTTK "Ziemia Janowska",
4/ udziale w akcji sprzątania terenów nad Białką przez KAR "Rekreo - Styl", OSP JL, MDP OSP JL, PGW Wody Polskie, Urząd Miejski, KT PTTK ZJ.
W dyskusji omówiono:
1/ zagadnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy, gdzie jest Ujęcie Wody głębinowej i Oczyszczalnia Ścieków oraz sieci dające ok. 90% dostępu do wodociągu i kanalizacji przez co zyskują wygodę i higienę mieszkańcy kolejnych osiedli i ulic,
2/ inwestycje w retencję wodną na terenie Lasów Państwowych i samoregulację poziomu wody przez chronione prawem bobry,
3/ problem zanieczyszczeń ze strony niektórych osób postronnych mających swobodny dostęp do terenów nadrzecznych,
4/ negatywny wpływ na czystość wody w rzece Białce (Białej) ze strony sąsiednich ośrodków nieposiadających sieci kanalizacyjnej, co objawia się widoczną niekiedy mętnością wody i brakiem licznych kiedyś ryb i raków będących bioindykatorami środowiskowymi. Daje to sygnały o nieznanych zanieczyszczeniach,
5/ możliwości ochrony terenów nadrzecznych i nurtu rzek przed zanieczyszczeniami stałymi i płynnymi,
6/ możliwości wykorzystania walorów rzek oraz wód źródlanych dla gospodarki,
turystyki i rekreacji,
7/ konieczność edukacji szkolnej oraz działań organizacyjnych i prawnych chroniących środowisko wodne.
W podsumowaniu złożono podziękowania za pracę pro bono organizatorów i wykonawców. Podkreślono istotną rolę zarządzających wodami oraz samorządów terytorialnych i NGO. Zaproponowano dalsze działania na rzecz środowiska takie jak ustawienie kilku koszy na odpady i patrole służb porządku publicznego nad rzeką, edukację szkolną, odpowiednie wpisanie tematyki ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dokumentacji organizacyjnej i strategicznej Miasta i Gminy a także kontynuację dotychczasowej współpracy przy obchodach ŚDW.
Szanowni Państwo,
Teraz, przepiękną wiosną wyjdźmy nad bliską rzekę, rzeczułkę czy strumyk, źródełko lub zbiornik wodny i popatrzmy na tamtejszą wodę, florę i faunę. Z dziećmi, dorosłymi i seniorami porozmawiajmy o naszych wodach. Zadbajmy, by w nowoczesnych technologiach wody służyły człowiekowi i całej przyrodzie, by środowisko było czyste a nadrzeczny krajobraz jak dawniej zachęcał do odpoczynku, rekreacji i turystyki.

Antoni Sydor
Sekretarz KT PTTK ZJ
Foto: Jarosław Lalik

 

11 marzec 2024r.  Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim - 2024 r. Wiosenne sprzątanie terenów nad Białką.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody, w sobotę 09.03.2024 r. wykonano sprzątanie terenów nad rzeką Białką (Białą) w Janowie Lubelskim. Pogoda była wyśmienita: poranny przymrozek przerodził się w ciepłe, słoneczne przedpołudnie zachęcające do wyjścia nad rzekę i wykonania zaplanowanej pracy.
Wysprzątano odcinek od mostu ul. Lubelska (k. Biedronki), do mostu ul. Okopowa (k. Browaru) i dalej do kładki koło zbocza Spadochron i Kocia Górka a dodatkowo tereny przy źródlisku (pomnik przyrody prawem chroniony) i przy odprowadzalniku odcinek do Stadionu.
Warto nadmienić, że Światowy Dzień Wody jest aktualnie coraz powszechniejszym wydarzeniem. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22.12.1992 r., przyjętą na konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii a obchodzonym corocznie w dniu 22 marca.
Sprzątanie nad Białką odbyło się w uzgodnieniu i współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z Zarządem Zlewni w Stalowej Woli, z Nadzorem Wodnym w Janowie Lubelskim i Urzędem Miejskim w Janowie Lubelskim.
Użyteczną społecznie pracę wykonało około 30 osób, w tym Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Janowie Lubelskim, Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim, Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim oraz pracownicy PGW WP RZGW w Rzeszowie - Zarządu Zlewni w Stalowej Woli i Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim oraz Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Działanie obserwowali zaciekawieni przechodnie ale tylko jedna mieszkanka Zaolszynia przyłączyła się do grupy i czynnie wsparła akcję.
Efekt pracy był zdumiewający: ponad 30 worków odpadów wydobytych z nadrzecznych zarośli i z wyschniętych kęp trawy w postaci zużytych (plastikowych i szklanych) butelek, słoików, kartoników, kapsli, torebek i worków foliowych a nawet plastikowego krzesła i opony rowerowej.
Teraz, przed bujną wiosną, kraina nad Białką nabrała estetycznego wyglądu, znowu zachęca do spacerów i rekreacji. Zachęca też do osiedlania się nadlatujące wiosną ptaki. Ten cenny przyrodniczo teren warto wspólnym staraniem wspomóc o minimum infrastruktury: wykonać alejki spacerowe i ścieżki rowerowo - narciarskie, ustawić ławeczki i kosze na śmieci.
Organizatorzy dziękują wszystkim za wykonaną pracę i uczestnictwo w dyskusji przy ognisku na zakończenie spotkania.
Tylko czy odwiedzający ten zakątek uszanują przyrodę i pracę wolontariuszy a odpady będą utylizowali w sposób cywilizowany?
Czas pokaże….

W imieniu Organizatorów -
Antoni Sydor -
Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny
Foto: Maria Skakowska, Sławomir Dworak

 

29 luty 2024r.  Odkrycia archeologów na terenach po dawnych kościołach w Białej i w okolicy. Pogadanka w KT PTTK "Ziemia Janowska"

W słoneczno - chmurną (ale bezśnieżną) środę 28.02.2024 r. w lokalu KT PTTK "Ziemia Janowska" w Domu Nauczyciela przeprowadzono pogadankę o odkryciach archeologów na terenach po dawnych kościołach w Białej i w okolicy.
Warto przypomnieć, że według dotychczasowego piśmiennictwa Parafia w Białej istniała już w 1326 r., czego dowodem było płacenie tzw. Świętopietrza. Gdy w 1864 r. nastąpiła kasata klasztoru Dominikanów w posiadającym od 1640 r. status miejski sąsiednim Janowie (do 1653 zwanym Białą) - tam przeniesiono siedzibę Parafii. Wtedy kościół w Białej rozpoczął marginalne i tragiczne dzieje. Otóż posiadający drewnianą konstrukcję był dwukrotnie spalony: pierwszy raz na początku I Wojny Światowej, we wrześniu 1914 r. a po odbudowaniu, spalony ponownie na początku II Wojny Światowej, we wrześniu 1939 r.
Na wstępie spotkania Kol. Sekretarz prowadzący pogadankę, skorzystał z komputera z Internetem w Bibliotece Pedagogicznej. Przeczytał znajdujące się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i naszego KT własne opracowanie "Rowerem do miejsc po dawnym Kościele Parafialnym w Białej - maj 2021 r.".
Następnie omówił badania archeologiczne na tym terenie w 2020 r przedstawione w lokalnym wydawnictwie Janowskie Korzenie Nr 38 / 3 maja 2022 r. w opracowaniu "Badania w Białej Poduchownej koło Janowa Lubelskiego w roku 2020", autorzy Hubert Mącik, Patrycja Piotrowska, Marcin Piotrowski, Dominik Szulc.
Poinformował też o uczestnictwie grupy z naszego KT w dniu 22.02.2024 r. w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim w spotkaniu z archeologiem Marcinem Piotrowskim w tematyce "Badania archeologiczne na terenie Gminy Janów Lubelski".
Jak wynika z opracowania archeologów i fachowych relacji na spotkaniu w Muzeum, rok 2020 / 2021 był przełomem zarówno w metodach jak i wynikach badań. To zapowiada sensację naukową i zmianę w historii nie tyko Białej, Janowa ale i Regionu. W badaniach nieinwazyjnych (magnetycznych, lotniczych, szpilowania
i przesiewach kretowin) po stronie południowej drogi z Janowa do Godziszowa potwierdzono istnienie kościoła spalonego w 1914 r., odkryto też zarysy pierwotnego kościoła spalonego w 1657 r. i innych obiektów. Natomiast po stronie północnej (nadrzecznej) tej drogi potwierdzono istnienie kościoła spalonego w 1939 r., odkryto ponadto zarysy grodu z obiektami. Tak potwierdzono istnienie trzech kościołów.
A więc wszystko się sprawdziło, tak jak przedstawił Autor tego opracowania w opisie "Rowerem do miejsc po dawnym Kościele Parafialnym w Białej - maj 2021 r.": "O znaku czasu, objawiającym się planami budowy obwodnicy północnej Janowa Lubelskiego (dk 74) i archeologii rozmawiano widząc powbijane kolorowe paliki mierniczych w części południowej. Pierwszy zamiar budowy był już ok. 20 lat temu ale dopiero w 2020 r. i to wobec zdecydowania inwestorów z GDDKiA podjęto badania konserwatorsko - archeologiczne. Z pewnością doprowadzą one do ujawnienia kolejnych obiektów, w tym zapomnianych kościołów. Może wyznaczą datę ich budowy, może wskażą ślady "grodu lub fortalicium".
Tak jak w czasie powyjazdowego spotkania w maju 2021 r., teraz też raczono się kawą i herbatą, słuchano opowieści innych Członków KT, mieszkańców tych okolic. Kol. Janina rozwinęła znaną sobie tematykę okolic dawnych kościołów ale o ukrytym jeszcze grodzisku słuchała z zaciekawieniem.
Tak więc zebrane opisy, dawna wyprawa terenowa, spotkanie w Muzeum i ciekawe opowieści stały się kompozycją ożywiającą naszą lokalną historię …..
Załączniki: scan. Antoni Sydor - zaproszenie do Muzeum.
Antoni Sydor, Sekretarz KT PTTK ZJ

 

31 styczeń 2024r.  Plastikowe opakowania i sztućce jednorazowe - czy koniec zagrożenia środowiskowego? Pogadanka w KT PTTK "Ziemia Janowska" w Domu Nauczyciela.

W chmurną, bezśnieżną środę 31.01.2024 r. w Kole Terenowym PTTK "Ziemia Janowska" z siedzibą w Domu Nauczyciela odbyła się pogadanka na temat zagrożeń środowiskowych ze strony odpadów w postaci zużytych plastikowych opakowań i sztućców jednorazowych.
Rozmawiano co zrobić by środowisko było czyste a nadrzeczny krajobraz zachęcał do odpoczynku, rekreacji i turystyki. Stwierdzono, że wraz z rozwojem cywilizacji odpady plastikowe zdominowały zagrożenia środowiskowe i stały się problemem społecznym.
Dyskutowano, dlaczego wysprzątany w ubiegłym roku teren nad rzeką Białką znów jest zaśmiecony i czy należy tam ponownie sprzątać. Wskazano, że na niektórych terenach są zainstalowane kosze na odpady, które są systematycznie opróżniane.
Podkreślono, że zużyty i niezagospodarowany plastik, zwłaszcza w drobinach zwanych mikro i nanoplastikiem, jest śmiertelnym zagrożeniem dla flory i fauny - w tym dla człowieka. Czynnikami ułatwiającymi rozkład cząstkowy plastiku są zmiany temperatury, słońce i tlen (wiatr) a środowiskiem ułatwiającym transport - woda a zwłaszcza jej nurt.
Stwierdzono, że pomimo starań organizacji ponadnarodowych (UE), Rządu RP, instytucji i organizacji pozarządowych odpady plastikowe nadal w sposób niekontrolowany zalegają w środowisku lądowym, wodnym i powietrznym.
Otóż kilka lat temu, po wprowadzeniu tzw. pakietu odpadowego (2018 r.) i dyrektywy plastikowej (2019 r.) UE, notatka prasowa w tej sprawie była optymistycznie zatytułowana: "Koniec z jednorazówkami!" *. Jednak w RP przepisy wprowadzające uchwalono dopiero w 2023 r. a ich wejście w życie zakończy się aż w 2025 r.
Dla poprawy oceny świadomości przytoczono informacje medialne, że niektóre samorządy (np. Zamość) nie zwlekają a w trosce o środowisko i w celu obniżenia kosztów utylizacji już od początku 2024 r. zakazały używania plastikowych jednorazówek podczas imprez organizowanych przez miasto i podległe jednostki.
W celu zwrócenia uwagi na te problemy od kilku lat organizowane są przez nasze KT obchody Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim a w ub. roku (wspólnie z OSP w Janowie Lubelskim i Nadzorem Wodnym) wysprzątano tereny nad Białką w ramach akcji Wód Polskich "woda to nie śmietnik".
Podsumowaniem spotkania było pytanie: czy powyższe regulacje i działania spowodują, że znikną zagrożenia środowiskowe a nadrzeczny krajobraz zachęci do odpoczynku, rekreacji i turystyki?

Załącznik: *scan Angora Nr 3, 17.01.2021 r.
Foto: J. L. (28.12.2023 r.)
Pogadankę prowadził : Antoni Sydor - Przewodnik Turystyczny, Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska".

 

24 styczeń 2024r.  Wizyta Pani Anny Jaremek - Inspektora z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim

W dniu 24.01.2024 r. (środa), na zaproszenie Zarządu naszego KT gościliśmy Panią Annę Jaremek Inspektora ds. Promocji i Rozwoju z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w naszym lokalu, w Domu Nauczyciela.
Pani Inspektor opowiedziała o zadaniach i działaniach Referatu, w szczególności w zakresie turystyki. Gromadzone i rozprowadzane są materiały promujące walory miasta, gminy i całej Ziemi Janowskiej; organizowane są imprezy i wydarzenia tematyczne. Poinformowała o prezentacji oferty produktów turystycznych na forum Lokalnej Organizacji Turystycznej "Zamość i Roztocze" (do której należy nasza Gmina) a także o przyznanym wyróżnieniu za organizację Festiwalu Kaszy "Gryczaki".
Członkowie KT w dyskusji przedstawili historię naszego Koła i PTTK w Janowie Lubelskim oraz poinformowali, jak realizujemy statutowe zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Wskazali, że są one zbieżne z niektórymi zadaniami Referatu Promocji a dla oczekiwanych efektów jest potrzebna współpraca, w tym okresowe spotkania koordynujące.
Wyjaśnili zalety turystyki kwalifikowanej w odniesieniu do wyniszczającej środowisko przyrodnicze i substancję miejską turystyki masowej.
Zapytali o możliwość uznania za produkt turystyczny miejscowych zabytków i pomników przyrody oraz przyznania środków z budżetu Gminy na ich odnowę.
Zwrócili uwagą na możliwość poprawy obsługi ruchu turystycznego poprzez cykliczne wydawanie map całej Ziemi Janowskiej (na mapce w wydawnictwie LOT "Z i R" nie ma Batorza gdzie funkcjonuje wartościowe Muzeum Wiejskie), organizację kursu Przewodnik Turystyczny oraz uruchomienie Punktu IT w Janowskim Rynku.
Pani Inspektor poinformowała, że czynione są starania o rozwój produktu turystycznego i organizację obsługi ruchu turystycznego, że zwiększane są nakłady inwestycyjne na budowę bazy turystycznej. W telefonie (wobec braku projektora) przedstawiła kilka krótkich filmów promujących wybrane miejsca w naszym Janowie.
Zaprosiła Członków KT do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach branży turystycznej.
Dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy !

opracował: Sekretarz KT PTTK ZJ - Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny.
Foto: Jarosław Lalik

12 stycznia 2024r.  Wizyta Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim - styczeń 2024 r.

W dniu 10.01.2024 r. (środa) w naszym KT gościliśmy Panią Justynę Flis - Dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim. Spotkanie przy stwarzających jeszcze świąteczny nastrój ciasteczkach oraz kawie i herbacie odbyło się w naszym lokalu, w Domu Nauczyciela.
Pani Dyrektor opowiedziała na wstępie o zarządzanej przez nią od jesieni ub r. placówce, jej historii, dniu dzisiejszym i zamiarach. Muzeum realizuje swoje zadania w działach: historycznym, etnograficznym i archeologicznym. Organizowane są wystawy, spotkania, lekcje muzealne, konkursy, dwa razy w roku wydawane jest "Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej - Janowskie Korzenie".
Członkowie KT w dyskusji poinformowali, że od kilku lat w ramach turystyki historycznej systematycznie odwiedzają okoliczne Muzea: w Zamościu, w Biłgoraju, w Kraśniku, w Stalowej Woli - Rozwadowie, w Rudniku nad Sanem a mają zamiar wyjazdu do Krasnegostawu i Lubaczowa. Dodali, że z organizowanych konsultacji wiedzą że Organ Zarządzający, Gmina Janów Lubelski od lat poszukuje koncepcji dla Muzeum. Być może o decyzjach świadczą informacje na stronie internetowej UM, że budżet Gminy na 2024 r. został uchwalony, w tym: "W ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków planowany jest remont budynku dawnej Kancelarii Obwodu Ordynacji Zamoyskiej na kwotę 520 000 zł" i "Gmina zamierza wykonać projekt budowlany na modernizację budynku po byłym carskim więzieniu na kwotę 159 000 zł".
Zapytali o planowane nakłady na ochronę zabytków oraz o możliwość założenia strony internetowej Muzeum, co usprawniłoby prezentację dorobku i komunikację.
Pani Dyrektor poinformowała, że czynione są starania o rozwój Muzeum, w tym dostosowanie warunków do gromadzenia, ekspozycji i udostępniania zbiorów oraz uczestniczenie w upamiętnieniu wydarzeń związanych z historią Ziemi Janowskiej.
Zaprosiła Członków KT do zwiedzania wystaw i uczestnictwa w organizowanych spotkaniach.
Dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy !
P.s.
Należy dodać, że Muzeum, Oddział Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, powstało w 1986 r. jako Muzeum Czynu Zbrojnego dla upamiętnienia Bitwy na Porytowym Wzgórzu a od 1996 r. jest Muzeum Regionalnym, jako jednostka Gminy Janów Lubelski. W swej historii miało siedzibę w Janowskim Ośrodku Kultury, w Domu Nauczyciela a od kilku lat jest na II piętrze zabytkowego budynku przy ul. Jana Zamoyskiego 52, w tzw. Starej Poczcie, gdzie znajduje się również Bank, ZUS i Kancelaria Adwokacka. W tej sytuacji wystawy prezentowane są nadal w części zabytkowego budynku dawnego więzienia przy ul. Ogrodowej, usytuowanego za budynkiem administracyjnym tegoż więzienia, który zajmuje obecnie Przychodnia Zdrowie. Te obiekty i bliska zabudowa powstały w latach 20 - tych XIX wieku stanowiąc Rynek Nowego Miasta. Zabudowa przeznaczona była na potrzeby administracji Obwodu Zamojskiego z siedzibą w naszym Janowie, wówczas Ordynackim. Obwód Zamojski wchodził w skład Województwa Lubelskiego w pokongresowym Królestwie Polskim.

opracował: Sekretarz KT PTTK ZJ - Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny.

 

1 stycznia 2024r.  Nowy Rok

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.