Cele, zadania statutowe. 


Klub jest organizacją powołaną do rozwoju turystyki, sportu i rekreacji poprzez
żeglarstwo we wszystkich jego formach i rodzajach.
Dąży do podnoszenia kultury fizycznej, wpajania zasad ochrony przyrody oraz
upowszechniania wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka.
Uczy przyjaźni, gotowości niesienia pomocy, odpowiedzialności, odwagi i samodzielności.
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- Tworzenie warunków do uprawiania żeglarstwa, zaspokajania i rozszerzania zainteresowania żeglarstwem.
- Organizację imprez żeglarskich, turystycznych, wodnych i sportowych.
- Szkolenie i doskonalenie kadry żeglarskiej.
- Czuwanie nad przestrzeganiem etyki i dyscypliny żeglarskiej.
Zadania statutowe Klub realizuje w oparciu o pracę społeczną swoich członków.