Historia.


Klub Żeglarski ZEFIR w Janowie Lubelskim został założony w 1978 r., jako Klub przy Fabryce Maszyn w Janowie Lubelskim. Klub został zarejestrowany w Tarnobrzeskim Okręgowym Związku Żeglarskim - przez co wszedł do struktur Polskiego Związku Żeglarskiego. Po zmianach podziału administracyjnego w kraju - od 1999 r.  Klub został wpisany do rejestru Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Od 2000 r. Klub przestał być Klubem przyzakładowym przy FMJ i po zmianie Statutu został stowarzyszeniem prawnym zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym. Aktualnie Klub jest w rejestrze KRS. 


 

   

         Widokówki ze zbiorów prywatnych Antoniego Sydora

Przystań Żeglarska.

W 1978 r., po kilku latach przemyśleń, rozmów i starań został założony Klub Żeglarski „ZEFIR” przy Fabryce Maszyn w Janowie Lubelskim.

Najważniejszymi działaniami Zarządu Klubu było zorganizowanie kursu na stopień żeglarz jachtowy, uzyskanie dotacji na zakup sprzętu pływającego oraz starania o budowę Przystani Żeglarskiej. Kurs zorganizowano przy pomocy Okręgowego Związku Żeglarskiego w Tarnobrzegu i Klubu Wodnego LOK w Stalowej Woli. Zajęcia teoretyczne odbywały się w ówczesnym Klubie Technika FMJ przy u. Bialskiej 71 (tzw. P 4) a praktyczne nad Zalewem Janowskim. Dzięki przychylności Rady Związków Zawodowych uzyskano dotację z Funduszu Socjalnego na zakup sprzętu pływającego.

Również sprawa budowy Przystani nie nastręczyła wówczas większych trudności. Stosownie do pisemnych uzgodnień pomiędzy Dyrekcją FMJ a Urzędem Miejskim, obiekty Przystani miały być usytuowane w miejscu projektowanej rozbudowy Zalewu. Ta rozbudowa jednak nie nastąpiła. W tej sytuacji Władze Miasta wyraziły zgodę na tymczasowe powiększenie istniejącego od kilku lat nad Zalewem (przed Wyspą) małego ( 5 m x 7 m) blaszanego hangaru zbudowanego przez Janowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego.

Na takie rozwiązanie wyraziła też zgodę Dyrekcja FMJ, pod warunkiem wykonania przez Klub wszystkich robót ziemnych i pomocniczych. Na tych warunkach Hangar został zaprojektowany i zbudowany jesienią 1980 r. Aby pomieścić zakupiony sprzęt dobudowa znacznie przerosła obiekt pierwotny. Projekt powstał w Biurze Konstrukcji Oprzyrządowania FMJ i został wykonany przez doskonałego inżyniera, będącego sympatykiem Klubu. Za wzór przyjęto rozwiązania zastosowane kilka lat wcześniej przez projektanta małego hangaru - Dyrektora JPPT a później FMJ, pasjonata sportów motorowodnych. Największą zaletą obiektu, doskonale wtopionego w wydmę otaczającą w tym miejscu Zalew, było jego bezpośrednie położenie nad wodą. Umożliwiało to łatwe wodowanie jednostek pływających i wyruszanie w rejs po Zalewie.

Nowy blaszany Hangar Klubu postawiony na solidnej kratownicy posiadał wymiary: 5 m x 15 m - z przylegającym do tego hangaru zadaszonym pomostem cumowniczym o szerokości 2 m.

W następnych latach Przystań została wykończona (np.: doprowadzenie energii elektrycznej) a także wyposażona w sprzęt pływający i ratowniczy oraz w warsztat naprawczy.

W pojemnych hangarach Przystani składowano sprzęt będący własnością FMJ a użytkowany przez Klub i przez WOPR: 2 szt. łodzi żaglowych Omega, 6 szt. łodzi żaglowych MAK, 5 szt. desek windsurfingowych, 10 szt. kajaków SAN, 5 szt. rowerów wodnych, 24 szt. kamizelek ratunkowych, 10 szt. desek do nauki pływania, 2 szt. łodzi motorowo – wiosłowych, 2 szt. silników do łodzi, 1 szt. silnik zaburtowy, 2 pary + 1 szt. nart wodnych, 2 szt. szafek metalowych, stół ślusarsko – stolarski, komplety narzędzi.

W obszarze awanportu (obecny teren pomiędzy Posterunkiem Policji a OSW DUO) dobudowano Duży Pomost na stalowej kratownicy o wymiarach 10 m x 10 m z keją 15 m x 2 m.

Było to miejsce planowanej w latach 70 – tych przez Władze Województwa Tarnobrzeskiego budowy kajakowego toru wodnego o długości 1 100 m. Projektowany tor, z trasą w kierunku Janowa Lubelskiego, miał być początkiem bazy przygotowań olimpijskich. Warunkiem uruchomienia inwestycji było powiększenie Zalewu, co jednak nie nastąpiło.

Usytuowanie i rozwiązania konstrukcyjne Dużego Pomostu umożliwiały bezpieczne podejście i cumowanie łodzi żaglowych w różnych warunkach pogodowych i przy różnych kierunkach wiatru. Z czasem Duży Pomost miał być podstawą nowoczesnej, dwupoziomowej Przystani.

Zbudowana społecznie Przystań (blaszany Hangar Klubu i pomosty) była przedmiotem dumy miejscowych żeglarzy. Zyskała też uznanie wśród licznych gości z całego ówczesnego województwa Tarnobrzeskiego i województw ościennych: Lubelskiego i Zamojskiego.

Dzięki swej funkcjonalności i dobrej organizacji, Przystań była znaczącym obiektem w obszarze działania Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tu odbywało się wiele imprez wodnych, szkoleń i regat.

Rozpoczęła się wymiana międzyklubowa. W 1979 r. uczestniczono w rejsie Klubu Wodnego LOK ze Stalowej Woli po Bałtyku na s/y „Generał Zaruski” . W 1984 r. zorganizowano samodzielny rejs po Mazurach na jachcie typu Kormoran wyczarterowanym w Yacht Clubie ze Stalowej Woli. Planowano rejsy na Morze Śródziemne i inne, dalsze akweny...

Bardzo dobrze rozpoczęła się współpraca z Liceum Ogólnokształcącym, planowano taką współpracę nawiązać z Zespołem Szkół Zawodowych. Nawiązano współpracę z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych w Katowicach i z powodzeniem uczestniczono w corocznym konkursie na wypoczynek dzieci pracowników p.n. „Sposób na lato”.

Planowano dalszą rozbudowę Przystani, za wzór biorąc obiekty w portach jachtowych spotykanych w czasie rejsów po Mazurach i Bałtyku. Prowadzone w tym zakresie rozmowy przez Klub i Fabrykę Maszyn z Urzędem Miejskim napotykały jednak zdecydowane stanowisko Władz Miejskich, że należy wybudować nową przystań - z czym jednak należy poczekać do powiększenia Zalewu.

W sytuacji dynamicznego rozwoju Klubu i wobec braku zgody Władz Miejskich na budowę nowej bądź rozbudowę dotychczasowej Przystani, w 1995 r. Klub otrzymał w użyczenie z OSiR –u Domek Campingowy. Domek po generalnym remoncie wykonanym przez Klub został adoptowany na Domek Szkoleniowy Klubu.

W 1995 r. nastąpiła prywatyzacja Patrona Klubu, FMJ. Rozpoczęły się ograniczenia w zakresie pokrycia kosztów utrzymania Przystani (koszty materiałów eksploatacyjnych i koszt oddelegowania Bosmana Przystaniowego). Nastąpiła komercjalizacja Przystani.

W 1999 r., pomimo rozmów i licznych pism Klubu o przekazanie Przystani, Fabryka sprzedała Przystań (z całym wyposażeniem i Dużym Pomostem) do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po krótkiej eksploatacji obiekty Przystani ostatecznie zostały przez nowego właściciela rozebrane (Duży Pomost w 2002 r. a Hangar w 2005 r.).

W nowej sytuacji, po sprzedaży Przystani, Klub zawarł w 1999 r. Umowę współpracy z OSiR –em - w zakresie korzystania z hangaru na Wyspie (małe pomieszczenie) i pomostów OSiR.

W 2000 r . nastąpiło przekształcenie Klubu w Stowarzyszenie prawne i rejestracja w Sądzie Okręgowym w Lublinie (obecnie KRS), skutkiem czego Klub otrzymał osobowość prawną.

W efekcie podjętych działań, t.j. realizacji zadań zleconych (szkolenia dla dzieci i młodzieży) na rzecz Gminy Janów Lubelski, pozyskano środki finansowe na działalność statutową za które przeprowadzono remonty posiadanej bazy, zakupiono sprzęt pływający i ratowniczy.

Cały czas trwały intensywne starania o własną bazę - Przystań Żeglarską: w Urzędzie Miejskim, Radzie Miejskiej, Radzie Powiatu, Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie i Lokalnej Grupie Działania „Leśny Krąg”. Odbyto wiele rozmów, uczestniczono w wielu spotkaniach, Klub złożył do Urzędu Miejskiego wiele pism i wniosków w tej sprawie - jednak bezskutecznie. Okazało się, że problem tkwi w trwających pracach projektowych nad tzw. Parkiem Rekreacji nad Zalewem, nie przewidującym lokalizacji dla Przystani Żeglarskiej.

W tej sytuacji, wobec groźby braku miejsca na zakupione łodzie żaglowe, w 2006 r. Klub uzyskał w użyczenie mały Hangar w Sezonowym Posterunku Policji nad Zalewem (pomiędzy Starą Przystanią i OSW DUO).

Obecnie Władze Miasta, dostrzegając problem Klubu z brakiem bazy i popierając działalność Klubu na rzecz miejscowej społeczności, obiecują rozpoczęcie budowy Przystani Żeglarskiej nad Zalewem Janowskim.

A więc po wielu latach znów powstanie funkcjonalna i bezpieczna baza - długo oczekiwana Przystań Żeglarska.

 

Najstarsza Przystań Klubowa Domek Klubowy Zajęcia na werandzie Dawna Przystań Hangar KŻ w Przystani Policji Tymczasowa Przystań
 
  Tymczasowa Przystań na Wyspie   Nowa Przystań   Nowa Przystań


 

Nowa Przystań Żeglarska. (21.02.2016 r)

Wytrwałość w działaniach na rzecz społeczności lokalnej zaowocowała w 2011 r.     Wtedy Władze Miasta postanowiły zrealizować wniosek Klubu o budowę Przystani z pomostem w kształcie litery T. Budowę postanowiono dołączyć do projektu inwestycji Parku Rekreacji. Były rozpatrywane propozycje Klubu odnośnie budowy w miejscu Starej Przystani lub w miejscu Dużego Pomostu na stalowej kratownicy - pomiędzy Posterunkiem Policji a Hotelem DUO. Wtedy pojawiły się też wnioski innych organizacji realizujących swoje zadnia nad Zalewem. Po wielu rozmowach Władze Miasta postanowiły wybudować jeden obiekt z dwoma pomostami w miejscu Hangaru Policji. Zaplanowano: dla KŻ „ZEFIR” odrębne pomieszczenia oraz pomost w kształcie litery T, dla WOPR odrębne pomieszczenia oraz pomost w kształcie litery I, dla Policji odrębne pomieszczenie. W obiekcie zaplanowano też pomieszczenia na toaletę publiczną.

W trybie pilnym, jesienią 2011 r. Klub opuścił Hangar Policji i przeniósł Przystań do małego Pomieszczenia w Hangarze na Wyspie. Duży wymiarowo sprzęt pływający po sezonie letnim lokowano na posesjach Członków Klubu. Pomimo trudnych warunków lokalowych nadal realizowano zadania publiczne na rzecz Gminy. Za dotacje, do celów szkoleniowych zakupywano sprzęt pływający i ratowniczy oraz osprzęt. Doskonalono program szkolenia „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie”.

Po kilku latach budowę zakończono.

W 2015 r. Klub zawarł ze wskazaną przez Gminę Janów Lubelski - Spółką Gminną Zalew Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim (teraz Zoom Natury Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim)  odpłatną umowę najmu pomieszczeń w obiekcie Przystani (Hangar, Pomieszczenie Bosmana, Pomieszczenie Socjalne i Toaleta) wraz z prawem do korzystania z przyległego pomostu.

W sezonie 2015 r. Klub prowadził działalność już w Nowej Przystani. Trwało  sprawdzanie instalacji i pomieszczeń oraz rozmieszczanie sprzętu. Będą jeszcze  wykonane prace/zakupy dostosowawcze: wózki transportowe, regał, stół warsztatowy, zestawy narzędzi, szafki, stoliki, krzesła, ławki, wieszaki, tablica szkolna, szyld, maszt sygnalizacyjny.

Nadal trwają rozmowy o budowie slipu do wodowania sprzętu pływającego.

Rozpoczęto rozmowy o dostosowaniu Przystani do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Dla wyobrażenia zakresu potrzeb, przedstawiamy WNIOSEK INWESTYCYJNY Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” z dnia 24.03.2006 r. do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim o budowę Przystani Żeglarskiej.